سه شنبه , 7 بهمن 1399
خانه / اخبار مالزی / ارزشیابی مدارك دانشگاههای مالزی

ارزشیابی مدارك دانشگاههای مالزی

بیا تو مالزی -

عطف به اطلاعیه اداره كل دانش آموختگان وزارت علوم تحقیقات و فناوری، ارزشیابی دانشگاههای مالزی به پیوست ایفاد می گردد:

(جهت دیدن مشروح خبر بر روی ادامه متن کلیک نمایید)

منبع خبر: دفتر رایزنی علمی جمهوری اسلامی ایران در جنوبشرق آسیا

تحصیلات‌ پیش‌ دانشگاهی‌
‌‌در كشور مالزی‌ آموزش‌ كودكان‌ از 4 تا 5 سالگی‌ با دوران‌ آمادگی‌ آغاز می‌شود. تحصیلات‌ ابتدایی‌ از 6 سالگی‌ به‌ مدت‌ 6 یا 7 سال‌ است‌ كه‌ در این‌ دوره‌ خواندن، نوشتن، ریاضیات‌ پایه‌ و علوم‌ اهمیت‌ ویژه‌ای‌ دارند. دانش‌آموزان‌ در دو امتحان‌ در سال‌های‌ سوم‌ و ششم‌ شركت‌ می‌كنند. تحصیلات‌ دبیرستان‌ نیز به‌ دو دوره‌ 3 ساله‌ تقسیم‌ می‌شود.
دانش‌آموزان‌ در سه‌ سال‌ اول‌ دبیرستان‌ دروس‌ علوم‌ پایه، علوم‌ انسانی، هنر و آموزش‌های‌ صنعتی‌ را می‌گذراند و در پایان‌ آن‌ در امتحانات‌(PMR) شركت‌ می‌كنند. دوره‌ دوم‌ نیز سه‌ سال‌ است‌ كه‌ برای‌ 2 سال‌ دانش‌آموزان‌ دروس‌ مشخصی‌ را انتخاب‌ می‌كنند و در امتحانات‌ Malaysia Certificate of Education (SPM) شركت‌ می‌نمایند. برای‌ ورود به‌ دانشگاه‌های‌ مالزی‌ دانش‌آموزان‌ باید دوره‌ یكساله‌ دیگری‌ را بگذرانند و با موفقیت‌ در امتحانات‌ آخر سال‌ مدرك‌Malaysia Higher School Certificate (STPM) را بگیرند كه‌ همان‌ دیپلم‌ دبیرستان‌ در مالزی‌ است. این‌ مدرك‌ مشابه‌ مدارك‌ A Level در نظام‌ آموزشی‌ انگلستان‌ است.
دارندگان‌ مدرك‌SPM می‌توانند در كالج‌ها و پلی‌ تكنیك‌ها، و دارندگان‌ مدرك‌STPM، می‌توانند در دانشگاه‌ها ادامه‌ تحصیل‌ دهند.

تحصیلات‌ دانشگاهی‌
همان‌ طور كه‌ اشاره‌ شد برای‌ ورود به‌ دانشگاه‌های‌ مالزی‌ گذراندن‌ موفقیت‌آمیز امتحانات‌ (STPM) حداقل‌ دو درس‌ با معدل‌ خوب‌ الزامی‌ است. هچنین‌ دیپلم‌ دبیرستان‌ از كشورهای‌ دیگر یا حداقل‌ نمره‌ قبولی‌ در دو درس‌ از امتحانات‌ A – Level نظام‌ آموزشی‌ انگلستان‌ برای‌ ورود به‌ دانشگاه‌ها مورد قبول‌ است.
واحد مركزی‌Central Unit وزارت‌ آموزش‌ Ministry of Education بر اساس‌ معدل‌ امتحانات‌STPM ، سوابق‌ كلیه‌ متقاضیان‌ ورود به‌ دانشگاه‌ها را بررسی‌ می‌كند و درباره‌ قبولی، رشته‌ تحصیلی‌ و دانشگاه‌ تصمیم‌ می‌گیرد.

دوره‌های‌ تحصیلی
‌. 1دوره‌هایی‌ كه‌ منتهی‌ به‌ مدارك‌ Diploma می‌شود سه‌ سال‌ تحصیل‌ و برای‌Certificate دو سال‌ تحصیل‌ در كالج‌ها و پلی‌ تكنیك‌هاست. دوره‌های‌ سه‌ ساله طی‌ شده‌ در دانشگاه‌ها نیز كه‌ به‌ مدرك‌Diploma منتهی‌ می‌شود. معمولاً‌ با 90 تا 100 واحد(Credit) گذرانده‌ می‌شود.
افرادی‌ كه‌ مدرك‌Diploma یا Certificate از كالج‌ها یا پلی‌تكنیك‌ها داشته‌ باشند می‌توانند وارد دانشگاه‌ها شوند.
‌: Bachelor .2که شامل‌ سه‌ تا چهار سال‌ تحصیل‌ است. این‌ مدرك‌ معمولاً‌ با گذراندن‌ 150 تا 180 واحد اخذ می‌شود. لازم‌ به‌ یادآوری‌ است‌ كه‌ تعداد واحدها در دانشگاه‌های‌ گوناگون‌ یكسان‌ نیست. مدرك‌ دوره‌ Bachelor به‌ دو نوع‌Honours وOrdinary تقسیم‌ می‌شود و مدرك‌Honours خود به‌ چهار نوع ‌ second (1 and 2), First وThird تقسیم‌ می‌شود.
.3 اخذ مدرک Post Graduate Diploma (PGD) نیز بعد از گذراندن‌ دوره‌های‌Diploma به‌ مدت‌ یك‌ سال‌ میسر است‌ و در صورت‌ داشتن‌Certificate این‌ دوره‌ 2 ساله‌ خواهد بود.
‌: Master .4 برای ورود به‌ این‌ دوره، امتحانی‌ صورت‌ نمی‌گیرد، بلكه‌ داشتن‌ مدرك‌Bachelor با معدل‌ حداقل‌ Honours Second1 و معرف‌های‌ علمی‌ الزامی‌ است.
‌این‌ دوره‌ به‌ سه صورت‌ ارایه‌ می‌شود:
الف‌ – درس‌ ‌Taught Course )) : این دوره شامل گذراندن 30 تا 33 واحد در دوره کارشناسی ارشد بوده و دانشجو پس از گذراندن واحدهای درسی موظف به ارائه یک پژوهش علمی در حد 3 تا 6 واحد بدون دفاع از آن به استاد راهنمای خود بوده و پس از انجام، موفق به دریافت مدرک Master می شود.
ب‌ – درس و پژوهش (‌Taught Course and Research) :دانشجو پس از گذراندن 36 واحد که 18 تا 24 واحد آن پژوهش است موفق به دریافت مدرک Master می شود.
ج- پژوهش‌ (By Research) :در این حالت‌ کلاسی وجود نداشته و تنها ارائه پایان نامه پژوهشی لازم است که تمامی 36 واحد مربوط به همین پایان نامه پژوهشی است.
در حالت‌ های ب و ج "درس و پژوهش" و "پژوهش"، دانشجو باید از رساله‌ تحقیقی‌ خود دفاع‌ كند و در صورت‌ موفقیت، موفق‌ به‌ دریافت‌ مدرك‌ می‌شود.
: Ph.D. . 5برای‌ ورود به‌ این‌ دوره‌ معدل‌ بسیار بالای‌ دوره‌ Master الزامی‌ است. این‌ دوره‌ نیز به‌ دو صورتی‌ كه‌ در مقطع‌ Master آورده‌ شد برگزار می‌شود. دانشجو باید حدود 90 واحد بگذراند. در حالت 60Taught Course and Research واحد متعلق‌ به‌ دروس‌ است‌ و 30 واحد به‌ پژوهش‌ و در حالت‌By Research همه‌ 90 واحد در قالب‌ پایان‌ نامه‌ پژوهشی‌ است.
ضمناً‌ در بعضی‌ از دانشگاه‌های‌مالزی‌ دانشجوی‌بسیار ممتاز و با معدل‌First Class Honours می‌تواند بعد از دوره‌Bachelor در دوره‌ Ph.D. تحصیل‌ كند. در این‌ دوره‌ نیز دفاع‌ موفقیت‌آمیز از پایان‌ نامه‌ پژوهشی‌ شرط‌ اعطای‌ مدرك‌ است.

نحوه‌ ارزشیابی‌ مدارك‌ تحصیلی‌
‌‌.1كلیه‌ مدارك‌Diploma و 2Certificate یا 3 سال‌ تحصیل‌ كه‌ منجر به‌ اخذ مدرك‌ Bachelor نمی‌شود، بعد از دیپلم‌ دبیرستان، "كاردانی" ارزشیابی‌ می‌شود.
‌.2 مدارک Diploma به همراه‌Post Graduate Diploma (PGD) در مجموع‌ "كارشناسی" ارزشیابی‌ می‌شود.
‌تبصره: در صورت‌ داشتن‌ مدرك‌Bachelor ، برای‌ مدرك‌ PGD فقط‌ صحت‌ صدور تأیید می‌شود.
‌‌. 3مدارك‌Bachelor از دانشگاه‌های‌ گروه‌ 1 و 2 بعد از دیپلم‌ دبیرستان‌ یا پیش‌ دانشگاهی، "كارشناسی" ارزشیابی‌ می‌شود.
.4 مدارک Master صرفا" از دانشگاه‌های‌ گروه‌ 1 با شرط‌ داشتن‌ كارشناسی، "كارشناسی‌ ارشد" ارزشیابی‌ می‌شود.
‌. 5مدارك‌Ph.D. صرفاً‌ از دانشگاه‌های‌ گروه‌ 1 با شرط‌ داشتن‌ كارشناسی‌ ارشد، "دكترا" ارزشیابی‌ می‌شود.

‌معرفی‌ دانشگاه‌ها و مراكز آموزش‌ عالی‌ مالزی
‌‌الف) دانشگاه‌های‌ مالزی‌ گروه‌ یك‌ (خوب)، برای‌ كلیه‌ دوره‌های‌ تحصیلی.
1- Universiti Malaya (University of Malaya)
2- Universiti Kebangsaan Malaysia (National University of Malaysia)
3- Universiti Sains Malaysia (University of Science Malaysia)
4- Universiti Teknologi Malaysia (University of Technology Malaysia)
5- Universiti Putra Malaysia (University of Putra Malaysia)
6- Universiti Telekom Malaysia (Multimedia University)
7- Universiti Teknologi Mara (University of Technology Mara)
7- تا مقطع كارشناسی ارشد در کلیه رشته ها و در مقطع Ph.D صرفاً در رشته های معماری، هنر و طراحی (توسعه شهری)
‌ب) دانشگاه‌های‌ مالزی‌ گروه‌ دو (متوسط)، و مراكز آموزش‌ عالی‌ كه‌ در زمان‌ ورود دانشجو مجوز رسمی‌ وزارت‌ آموزش‌ كشور مالزی‌ را داشته‌ باشند صرفا" تا مقطع ‌ كارشناسی‌ (لیسانس) ارزشیابی‌ می‌شوند.
1-Universiti Malaysia Sarawark (University of Malaysia Sarawark)
2- Universiti Malaysia Sabah (University of Malaysia Sabah)
3- Universiti Utara Malaysia (Northen University of Malaysia)
4- Universiti Islam Antarabangsa (International Islamic University of Malaysia)
5- Universiti Pendidlkan Sultan Idris (UPSI)
6- Universiti Tenaga Nasional (UTN)
7- Universiti PETRONAS
8- Malaysia University of Science and Technology (MUST)
9- Universiti Kuala Lumpur
10- Curtin University of Technology – Sarawak Campus Malaysia
10- شعبه دانشگاه صنعتی كریتن استرالیا دركشور مالزی صرفا" تاسطح كارشناسی در رشته های مدیریتی وفنی
11- Monash University (Malaysia)
11- تاسطح كارشناسی در كلیه رشته ها وكارشناسی ارشد صرفا" دررشته فناوری اطلاعات
12- Asia Pacific Institute of Information Technology (A.P.I.I.T)
13- University College Sedaya International (UCSI)
13- تامقطع کارشناسی در رشته های مهندسی برق و مکاترونیک، موسیقی، مدیریت بازرگانی، مدیریت IT ، معماری، علوم اجتماعی. مدارک مقطع کارشناسی ارشد در رشته های یاد شده با بررسی کیفی (اخذ آزمون، بررسی پایان نامه، درخواست مقاله) قابل ارزشیابی است.
14- KDU College
14- تامقطع کارشناسی صرفاً در رشته های هتل داری و جهانگردی
15- Universiti Industri Selangor
15- تامقطع کارشناسی صرفاً در رشته های مهندسی و بیوتکنولوژی
16- مدارک صادره از Limkokwing University College به شرط آنکه تاریخ شروع به تحصیل قبل از فوریه 2007 میلادی باشد قابل بررسی و ارزشیابی است.


جدول‌ چگونگی‌ ارزشیابی‌ مدارك‌ تحصیلی‌ دانشگاه‌های‌ مالزی
‌‌

مدارك شرایط ارزشیابی
Diploma
Certificate
2 یا 3 سال تحصیل بعد از دیپلم دبیرستان یا پیش دانشگاهی كاردانی
Diploma+P.G.D از دانشگاه‌های گروه یك و دو با چهار سال تحصیل بعد از دیپلم دبیرستان یا پیش دانشگاهی، در مجموع كارشناسی
Bachelor از دانشگاه‌های گروه یك و دو با داشتن دیپلم دبیرستان یا پیش دانشگاهی كارشناسی
Master از دانشگاه‌های گروه یك كارشناسی ارشد
(Ph.D.) از دانشگاه‌های گروه یك دكترا
منتشر شده در بیا تو مالزی

همچنین ببینید

نایب قهرمانی تنیسور نوجوان ایرانی در آسیا

بیا تو مالزی - به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از روابط عمومی …

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

قالب