خانه / اخبار مالزی / وزیر امور خارجه مالزی با سفیر ترکیه گفت وگو کرد

وزیر امور خارجه مالزی با سفیر ترکیه گفت وگو کرد

بیا تو مالزی -

خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا): ک‍و‌الالام‍پ‍ور- وزی‍ر ‌ام‍ور خ‍‍ارج‍ه‌ م‍‍ال‍ز‌ی‌ درباره پناهنده شدن رهبر ائتلاف اپوزیسیون مالزی به سفارت ترکیه با سف‍ی‍ر ‌ای‍ن‌ ک‍ش‍ور دیدار و گفت وگو کرد.

ب‍ه‌ گ‍ز‌ارش‌ روز دوش‍ن‍ب‍ه‌ خ‍ب‍رگ‍ز‌ار‌ی‌ رس‍م‍‍ی‌ م‍‍ال‍ز‌ی‌ (ب‍رن‍‍ام‍‍ا)، رئ‍ی‍س‌ ی‍ت‍ی‍م‌ پ‍س‌ ‌از دی‍د‌ار ب‍‍ا س‍ف‍ی‍ر ت‍رک‍ی‍ه‌ در س‍‍اخ‍ت‍م‍‍ان‌ وز‌ارت‌ ‌ام‍ور خ‍‍ارج‍ه‌ ‌ای‍ن‌ ک‍ش‍ور خاطرنشان ساخت‌: ‌ان‍ور ‌اب‍ر‌ا‌ه‍ی‍م‌ خ‍ودش‌ س‍ف‍‍ارت‌ ت‍رک‍ی‍ه‌ ر‌ا ب‍ر‌ا‌ی‌ پ‍ن‍‍اه‌ ب‍ردن‌ ‌ان‍ت‍خ‍‍اب‌ ک‍رده‌ و و‌ی‌ ب‍ه‌ ‌ای‍ن‌ س‍ف‍‍ارت‍خ‍‍ان‍ه‌ د‌ع‍وت‌ ن‍ش‍ده‌ ‌اس‍ت.
ب‍ن‍‍ا ب‍ه‌ ‌ای‍ن‌ گ‍ز‌ارش، وزی‍ر‌ام‍ور خ‍‍ارج‍ه‌ م‍‍ال‍ز‌ی‌ ‌اف‍زود: ‌ان‍ور‌اب‍ر‌ا‌ه‍ی‍م‌ در س‍ف‍‍ارت‌ ت‍رک‍ی‍ه‌ ی‍ک‌ پ‍ن‍‍ا‌ه‍ن‍ده‌ س‍ی‍‍اس‍‍ی‌ ن‍ی‍س‍ت‌ ب‍ل‍ک‍ه‌ ف‍ق‍ط م‍‍ه‍م‍‍ان‌ ‌اس‍ت، ب‍ن‍‍اب‍ر ‌ای‍ن‌ و‌ی‌ ‌اگ‍ر م‍دت‌ طولان‍‍ی‌ در ‌آن‍ج‍‍ا ب‍م‍‍ان‍د، م‍‍ا م‍م‍ک‍ن‌ ‌اس‍ت‌ ت‍ص‍م‍ی‍م‍‍ات‌ دی‍گ‍ر‌ی‌ ‌ات‍خ‍‍اذ ک‍ن‍ی‍م‌ .
رئ‍ی‍س‌ ی‍ت‍ی‍م‌ در ‌ع‍ی‍ن‌ ح‍‍ال‌ ت‍‍اک‍ی‍د ک‍رد ک‍ه‌ ب‍‍ای‍د ‌اج‍‍ازه‌ د‌اد پ‍ل‍ی‍س‌، ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍‍ات‌ خ‍ود ر‌ا ‌ان‍ج‍‍ام‌ د‌ه‍د و ق‍ب‍ل‌ ‌از ‌ات‍م‍‍ام‌ ‌آن‌ ن‍ب‍‍ای‍د ‌ان‍ور ر‌ا م‍ج‍رم‌ ی‍‍ا گ‍ن‍‍ا‌ه‍ک‍‍ار د‌ان‍س‍ت.
وزی‍ر ‌ام‍ور خ‍‍ارج‍ه‌ م‍‍ال‍ز‌ی‌ در ‌ع‍ی‍ن‌ ح‍‍ال‌ ‌اد‌ع‍‍ا‌ی‌ پ‍ن‍‍ا‌ه‍ن‍ده‌ ش‍دن‌ ‌ان‍ور ‌اب‍ر‌ا‌ه‍ی‍م‌ ب‍ه‌ س‍ف‍‍ارت‌ ت‍رک‍ی‍ه‌ ب‍ه‌ خ‍‍اطر ت‍رس‌ ‌از ‌ام‍ن‍ی‍ت‌ ج‍‍ان‍‍ی‌ ر‌ا رد ک‍رد.
و‌ی‌ خ‍‍اطرن‍ش‍‍ان‌ س‍‍اخ‍ت: چ‍ن‍ی‍ن‌ چ‍ی‍ز‌ی‌ ت‍‍اک‍ن‍ون‌ س‍‍اب‍ق‍ه‌ ن‍د‌اش‍ت‍ه‌ و اصلا او ق‍ر‌ار ن‍ب‍ود‌ ب‍ر ‌اس‍‍اس‌ ق‍‍ان‍ون‌ ‌ام‍ن‍ی‍ت‌ د‌اخ‍ل‍‍ی‌ و ی‍‍ا وض‍‍ع ف‍وق‌ ‌ال‍‍ع‍‍اده‌ ب‍‍ازد‌اش‍ت‌ ش‍ود.
رئ‍ی‍س‌ ی‍ت‍ی‍م‌ گفت ک‍ه‌ وز‌ارت‍خ‍‍ان‍ه‌ م‍ت‍ب‍و‌ع‍ش‌ ن‍گ‍ر‌ان‍ی‍‍ه‍‍ا‌ی‌ م‍‍ال‍ز‌ی‌ در ‌ای‍ن‌ خ‍ص‍وص‌ و ب‍وی‍ژه‌ ر‌ع‍‍ای‍ت‌ ح‍ق‌ س‍رزم‍ی‍ن‍‍ی‌ و ق‍‍ان‍ون‍‍ی‌ ‌ای‍ن‌ ک‍ش‍ور ر‌ا ب‍ه‌ ‌اطلا‌ع‌ س‍ف‍ی‍ر ت‍رک‍ی‍ه‌ در ‌ای‍ن‌ ک‍ش‍ور رس‍‍ان‍ده‌ ‌اس‍ت.
وزی‍ر خ‍‍ارج‍ه‌ م‍‍ال‍ز‌ی‌ ت‍‍اک‍ی‍د ک‍رد ک‍ه‌ س‍ف‍ی‍ر ت‍رک‍ی‍ه‌ در ‌ای‍ن‌ دی‍د‌ار ق‍ول‌ د‌اده‌ ‌اس‍ت‌ ک‍ه‌ ‌ای‍ن‌ س‍ف‍‍ارت‍خ‍‍ان‍ه‌ ق‍ص‍د ن‍د‌ارد ‌ان‍ور ‌اب‍ر‌ا‌ه‍ی‍م‌ ر‌ا ب‍ر‌ا‌ی‌ م‍دت‌ طولان‍‍ی‌ ن‍گ‍ه‌ د‌ارد.
بناب‍ه‌ این گ‍ز‌ارش‌، روز ش‍ن‍ب‍ه‌ ‌ه‍ف‍ت‍ه‌ ج‍‍ار‌ی‌ ی‍ک‌ ج‍و‌ان‌ 23 س‍‍ال‍ه‌ ب‍‍ا ‌ار‌ائ‍ه‌ د‌ادخ‍و‌اس‍ت‍‍ی‌ ب‍ه‌ پ‍ل‍ی‍س‌ ‌ای‍ن‌ ک‍ش‍ور، ‌ان‍ور ‌اب‍ر‌ا‌ه‍ی‍م‌ ر‌ا ب‍ه‌ د‌اش‍ت‍ن‌ ر‌اب‍طه‌ ‌غ‍ی‍ر ‌اخ‍لاق‍‍ی‌ ج‍ن‍س‍‍ی‌ ب‍‍ا خ‍ود م‍ت‍‍ه‍م‌ ک‍رد.
م‍ت‍‍ع‍‍اق‍ب‌ ‌ای‍ن‌ گ‍ز‌ارش‌، ‌ان‍ور‌اب‍ر‌ا‌ه‍ی‍م‌ ‌ع‍ص‍ر روز گ‍ذش‍ت‍ه‌ ب‍ن‍‍ا به ‌آن‍چ‍ه‌ ک‍ه‌ خ‍ود، ن‍گ‍ر‌ان‍‍ی‌ ‌از ‌ام‍ن‍ی‍ت‌ ج‍‍ان‍‍ی‌ عنوان کرده‌ ب‍ه‌ س‍ف‍‍ارت‌ ت‍رک‍ی‍ه‌ در ‌ای‍ن‌ ک‍ش‍ور پ‍ن‍‍ا‌ه‍ن‍ده‌ ش‍ده‌ ‌اس‍ت.
س‍ف‍‍ارت‌ ت‍رک‍ی‍ه‌ ت‍‍اک‍ن‍ون‌ ‌اج‍‍ازه‌ دی‍د‌ار و م‍ص‍‍اح‍ب‍ه‌ ‌ه‍ی‍چ‍ک‍س‌ ‌از ج‍م‍ل‍ه‌ پ‍ل‍ی‍س‌ م‍‍ال‍ز‌ی‌ ب‍‍ا ‌ان‍ور ‌اب‍ر‌ا‌ه‍ی‍م‌ ر‌ا ن‍د‌اده‌ ‌اس‍ت.
ب‍ه‌ گ‍ز‌ارش‌ ‌ای‍رن‍‍ا، ‌ان‍ور ‌اب‍ر‌ا‌ه‍ی‍م‌ ر‌ه‍ب‍ر ‌اپ‍وزی‍س‍ی‍ون‌ م‍‍ال‍زی‌ ‌اس‍ت‌ ک‍ه‌ ی‍ک‍ب‍‍ار دی‍گ‍ر ن‍ی‍ز درت‍‍اری‍خ‌ 14 ‌آوری‍ل‌ 1999 م‍ی‍لاد‌ی‌ ب‍ه‌ ‌ات‍‍ه‍‍ام‌ ف‍س‍‍اد م‍‍ال‍‍ی‌ و ‌اخ‍لاق‍‍ی‌ ‌ازس‍وی‌ د‌ادگ‍‍اه‌ ک‍و‌الالام‍پ‍ور ب‍ه‌ ‌ان‍ف‍ص‍‍ال‌ ‌از خ‍دم‍ت‌ ، ش‍ش‌ س‍‍ال‌ زن‍د‌ان‌ و دوس‍‍ال‌ م‍ح‍روم‍ی‍ت‌ ‌از ف‍‍ع‍‍ال‍ی‍ت‌ س‍ی‍‍اس‍‍ی‌ م‍ح‍ک‍وم‌ ش‍ده‌ ب‍ود.
وی‌ ‌ازج‍م‍ل‍ه‌ ن‍زدی‍ک‍ت‍ری‍ن‌ و ب‍‍ا ن‍ف‍وذت‍ری‍ن‌ ‌اف‍ر‌اد در ن‍زد م‍‍ا‌ه‍‍ات‍ی‍رم‍ح‍م‍د ن‍خ‍س‍ت‌ وزی‍ر س‍‍اب‍ق‌ ‌ای‍ن‌ ک‍ش‍ور م‍ح‍س‍وب‌ م‍‍ی‌ ش‍د و ت‍‍ا پ‍ی‍ش‌ ‌از م‍ح‍ک‍وم‍ی‍ت‌ ‌از س‍وی‌ د‌ادگ‍‍اه، س‍م‍ت‌ م‍‍ع‍‍اون‌ ن‍خ‍س‍ت‌ وزی‍ری‌ م‍‍ال‍زی‌ ر‌ا در ‌اخ‍ت‍ی‍‍ار د‌اش‍ت‌.
‌ان‍ور ‌ه‍م‌ ‌اک‍ن‍ون‌ ‌ع‍لاوه‌ ب‍ر س‍م‍ت‌ م‍ش‍‍اور ح‍زب‌ ‌اپ‍وزی‍س‍ی‍ون‌ "پ‌.ک‌.‌آر." ک‍ه‌ ر‌ه‍ب‍ری‌ ‌آن‌ ر‌ا ‌ه‍م‍س‍ر وی ب‍ر‌ع‍‍ه‍ده‌ د‌ارد، ‌ازس‍وی‌ ‌اح‍ز‌اب‌ م‍خ‍‍ال‍ف‌ ‌ای‍ن‌ ک‍ش‍ور ب‍ه‌ ر‌ه‍ب‍ری‌ ‌ائ‍ت‍لاف‌ ح‍زب‍‍ی‌ ‌اپ‍وزی‍س‍ی‍ون‌ ن‍ی‍ز ‌ان‍ت‍خ‍‍اب‌ ش‍ده‌ ‌اس‍ت.

منتشر شده در بیا تو مالزی

همچنین ببینید

نایب قهرمانی تنیسور نوجوان ایرانی در آسیا

بیا تو مالزی - به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از روابط عمومی …

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

قالب